ОБЩИ УСЛОВИЯ

За дейността на електронен магазин MARLIN.BG

I.ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „БОБАЛ-Бояджиев” ООД, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите на електроннен магазин с адрес: www.marlin.bg, по повод поръчката и доставката на предлаганите в електрония магазин стоки.

            (2) Електронният магазин осъществява търговия с хранителни продукти и подправки с марки Provil,  Vizyon, Lindemann , Leimer, Mr. Marlin. Вносител на марките за България е „БОБАЛ-Бояджиев” ООД, седалище и адрес на управление гр. Златица, ул. Кашана 13, централен склад: гр. София, ул. Резбарска 15 В. БОБАЛ-Бояджиев е притежател на марката Mr. Marlin, регистров номер 00110277 на Патентно Ведомство.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика:  „БОБАЛ-Бояджиев” ООД

2.Седалище и адрес на управление:  гр. Златица, ул. Кашана 13

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. Резбарска 15В

4. Данни за кореспонденция: гр. София, email: sales@marlin.bg, тел: 0887 28 48 37,

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 130584537

6. За въпроси, свързани с обработването на лични данни може да се свържете с нас на тел. 02/ 907 88 15 или чрез електронна поща с адрес: dpo@bobal-bg.com

7. Надзорни органи: Комисия за защита на личните данни, адрес гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел: : (02) 940 20 46,  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg; Комисия за защита на потребителите, адрес гр. София, пл. Славейков № 4а, ет. 3,4 и 6, тел. 02/9802524, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg

8. Регистрация по ЗДДС: № BG130584537

III. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

Чл. 3. (1) Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет  www.marlin.bg, чрез който клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите в електронния магазин стоки, съобразявайки се със следните правила за поръчка:

 1. За извършване на поръчка е необходимо създаване на профил. За целта клиентът попълва, във формата за регистрация, следните данни: имейл адрес и свободно избрана от него парола, име и фамилия, адрес за доставка и телефон за връзка.

2. С регистрирането на профил в интернет магазина клиентът декларира, че се е запознал и приема настоящите общи условия.

3. С регистрирането на профил клиентът може да заяви желание за получаване на информация за специални промоции и бюлетини. Регистрираните клиенти ползват и допълнителни отстъпки, които се обявяват предварително в раздел „Промоции” на страницата на интернет магазина.

4. След извършване на поръчката, клиентът получава потвърждение за поръчаното, чрез телефонно обаждане или чрез email. В случай, че от поръчаната стока няма наличност, клиентът бива своевременно уведомен за евентуална дата на доставка или възможността за замяна с алтернативен продукт.

5. Доставката на поръчана стока се осъществява, чрез куриерска фирма до посочен от клиента адрес. Цената на доставката не е включена в цената и се заплаща отделно при получаване на стоката. Сроковете за доставка са различни в зависимост от населеното място, до което ще се доставя стоката. Клиентът бива уведомен за датата на доставка с изпращане на потвърждението на поръчаното.

6. Електронният магазин има право да откаже доставка в случай, че поръчката се извършва от клиент, който е бил некоректен при получаването или заплащането на предходни свои доставки.

(2) Клиентите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

IV. ЦЕНИ. ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) . Цените на всички стоки от асортимента на електронния магазин са обявени в български лева.

(2)  В цената не е включена стойността на доставката

(3). Електронният магазин си запазва правото да променя обявените цени, като новите цени не се прилагат към вече поръчани стоки.

Чл.5.. Магазинът може да прави допълнителни търговски отстъпки за поръчано количество над определена стойност, както и да предоставя допълнителни бонуси за лоялни клиенти.

Чл. 6. Плащането на поръчана стока се осъществява чрез наложен платеж на куриерската фирма при получаване на стоката. В случай, че клиентът не плати стоката, без да е упражнил правото си на отказ от договора по предвидения за това начин, електронният магазин има право да търси по съдебен ред от клиента стойността на стоката и заплатената на куриерска фирма доставка, включително и обезщетение за всички претърпени от електронния магазин имуществени и неимуществени вреди.

V. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА. ГАРАНЦИИ

Чл. 7. Правилата на описани в чл. 8 от тези общи условия се прилагат спрямо клиенти, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 8. (1) Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката, за което е длъжен да уведоми писмено Доставчика на email адреса на електронния магазин.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5. в случай, че дори и да не са били разпечатани, оригиналната опаковка на стоката е с нарушена цялост и с нарушен търговски вид.

 (3) Когато Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Клиента за стойността на стоката, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора. Сумите се възстановяват по посочена от Клиента банкова сметка.

(4) В случай на отказ от поръчката, клиентът връща стоката за своя сметка до следния адрес: гр. София, ул. Резбарска 15 В.

Чл. 9. Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриера и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) В случай, че доставента стока не отговаря на поръчаното количество или вид или има други недостатъци, в това число изтекъл срок на годност, нарушена опаковка, Клиентът има право да иска замяна на стоката, като получи недоставеното количество или вид стока, без да заплаща разходите по доставка за недоставената стока.

(3) В случай на замяна, клиентът уведомява електронния магазин чрез email в рамките на до 3 дни от получаване на стоката. Електронният магазин регистрира рекламацията и в рамките на до 3 дни изпраща указания до клиента за начина на замяна на стоката. Разноските по връщане на стоката са за сметка на клиента, разноските по новата доставка са за сметка на електронния магазин.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 10. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) С цел закупуване на стоките предлагани от електронния магазин, клиентът предоставя свои лични данни, като три имена, адрес, email, телефон. Предоставените лични данни са под закрилата на ЗЗЛД. Електронният магазин използва посочената лична информация единствено за целите на осъществяване на продажбата и доставката на заявените стоки

(3) От съображения за сигурност на личните данни на Клиентите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(4) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

(5) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 11. Предоставената от клиента лична информация по чл. 10 няма да бъде разпространявана или използвана по какъвто и да е друг начин освен за целите на поръчката.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12.(1) Тези Общи условия са в сила от 07.05.2021 г. и се прилагат до изричната им отмяна с други. За неуредените въпроси се прилага ЗЗП, ЗЕТ, както и относимото българско законодателство.

(2) Доставчикът публикува тези общи условия на адреса на сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Чл. 13. В случай на възникнали спорове между клиенти и електронния магазин, същите се уреждат чрез споразумение, а в случай, че такова не може да бъде постигнато, спорът се отнася за решаване до компетентния български съд или Комисия за защита на потребителите.

Чл. 14. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на сключените договори за продажба на заявени стоки.